Nośniki pamięci. Markery identyfikacji. Raport wizualny NGS

[russian and english version below]

Kolejny wpis, który powstał we współpracy z National Geographic Society,  a dokładniej dzięki ich wsparciu mojego projektu „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture” (EC-406R-18). W „kolekcji” są już wpisy: 1) z założeniami projektu (http://culturalwolf.pl/projekty/national-geographic-society-grant/), i 2) z opisem wykorzystanej metodologii (http://culturalwolf.pl/projekty/skrzynka-narzedziowa-etnografia-wizualna-ngs-siberia-grant/). 

Tym razem post będzie nieco krótszy, a najważniejszy jest załącznik, który znajdziecie w linku na końcu.  

Raport wizualny 

Kiedy rok temu jechałem na Syberię miałem wiele obaw dotyczących powodzenia mojego projektu. Wprawdzie zrobiłem dobry research, ale praca (współpraca) z ludźmi i to jeszcze w obcym języku jest z zasady nieprzewidywalna. Projekt mógł pójść lepiej – wielu z Was pewnie już słyszało dlaczego. Raczej nie będę tego opisywał w publicznym wpisie. Ostatecznie uważam jednak, że to najfajniejsza z rzeczy, którą udało mi się zrobić w moim naukowym życiu.

Częścią założonego projektu było stworzenie raportu wizualnego. Jego głównym celem w założeniu było upowszechnienie wyników badań wśród nieakademickiej społeczności – bo dla niej przygotowałem obszerny artykuł naukowy, który teraz przechodzi wszystkie formalności i staram się go wydać w jakimś dobrym czasopiśmie. „Upowszechnienie wyników” to jednak nomenklatura administracyjno-organizacyjna. W praktyce chodziło o to, by pokazać historie ludzi zapisane w fotografiach i przedmiotach. I to w taki sposób, aby (z różnych względów) nie zdradzić za bardzo ich tożsamości. I to mi się chyba udało. 

Jeśli oczekujesz bogatej, książkowej narracji i szczegółowo opisanych historii to w raporcie jej nie znajdziesz. Jest jednak kilka innych podpunktów, do których warto zajrzeć. 

Zajrzyj, pokaż znajomym, udostępnij! 

Raport: http://bit.ly/siberiavisualreport 

____

Zainteresował Cię projekt? Chcesz wiedzieć więcej? Podoba Ci się raport? 

Zostaw swój trop – napisz komentarz lub skontaktuj się ze mną mailowo tutaj.

[rus]

Очередной пост, написанный в сотрудничестве с National Geographic Society, а точнее благодаря их поддержке моего проекта „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture” (EC-406R-18). В «колекции» уже есть посты 1) гипотезы проекта (http://culturalwolf.pl/projekty/national-geographic-society-grant/), и 2) описание использованной методологии (http://culturalwolf.pl/projekty/skrzynka-narzedziowa-etnografia-wizualna-ngs-siberia-grant/). 

В этот раз пост будет более короткий, но самым главным тут  будут ссылка, которую вы найдёте в конце.  

Визуальный отчёт

Когда год назад я ехал в Сибирь у меня было множество страхов, связанных с успехом моего проекта. Честно говоря, я провёл отличное исследование, но работа (совместная) с людьми, да ещё и не на своём языке, как правило непредсказуема. Могло бы быть и лучше – многие из Вас знают почему. Я не буду об этом писать в таком посте. В конечном счёте, я считаю, что этот проект – это лучшее, что мне удалось сделать в моей научной карьере.

Одним из заданий проекта было создание визуального отчёта. Его основной целью  было распространить результаты исследования среди не академической публичности – потому что для неё я приготовил научную статью, которая сейчас проходит всякие формальности и я надеюсь его опубликовать в каком-нибудь хорошем журнале. «Распространение результатов», это, однако, административно-организационная номенклатура. На самом деле, речь идёт о том, чтобы показать истории людей, записанные в фотографиях и предметах, таком образом, чтобы не сильно раскрыть их личности (по разным причинам). Кажется, получилось.

В данном отчёте не прочитаешь богатой, книжной наррации и детально описанных историй. Но, прочитаешь несколько стоящих пунктов.

Загляни, покажи знакомым, сделай репост!

Raport: http://bit.ly/siberiavisualreport 

____

Тебя заинтересовал проект? Хочешь узнать больше? Тебе понравился рапорт? 

Оставь свой след – напиши комментарий или напиши мне на почтут тут..

[eng]

Another post, which was created in cooperation with the National Geographic Society, and more precisely thanks to their support of my project „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture”. (EC-406R-18). There are already posts in the „collection”: 1) with the assumptions of the project (http://culturalwolf.pl/projekty/national-geographic-society-grant/), and 2) with a discussion of the methodology used (http://culturalwolf.pl/projekty/skrzynka-narzedziowa-etnografia-wizualna-ngs-siberia-grant/). 

This time the post will be slightly shorter, and the most important is the attachment, which you can find in the link at the end.  

Visual report

When I went to Siberia a year ago, I had many concerns about the success of my project. Although I did good research, working with people in a foreign language is generally unpredictable. The project could have gone better – many of you have probably already heard why. I don’t think I’m going to describe it in a public post. Ultimately, I think it’s the coolest thing I’ve ever done in my scientific life.

Part of the project was to create a visual report. Its main goal was to disseminate the results of the research among the non-academic community – because for them (academic) I prepared an extensive scientific article, which now goes through all the formalities and I try to publish it in a good journal. The „dissemination of results” is, however, an administrative and organisational nomenclature. In practice, the point was to show stories of people written in photographs and objects. And in such a way as not to reveal their identity too much (for various reasons). And I think I managed to do that. 

If you expect a rich, book-like narrative and detailed stories, you will not find it in the report. However, there are a few other subsections worth looking at. 

Look, show your friends, share! 

Report: http://bit.ly/siberiavisualreport

____
Are you interested in the project? Do you want to know more? Do you like the report? 

Leave your track – write a comment or contact me by e-mail here..