National Geographic Society Grant

[russian and english version below]

Jesienią zeszłego roku wpadłem na pomysł, by połączyć moją pracę naukową z nabywanymi właśnie umiejętnościami językowymi, korzystając przy okazji z wiedzy, którą nabywam każdego dnia żyjąc i mieszkając z moją narzeczoną. W grudniu 2017 roku nadarzyła się ku temu okazja… dowiedziałem się o możliwości grantu badawczego sponsorowanego przez National Geographic Society – złożyłem go w dużym pośpiechu (wcześniej jednak przemyślałem trochę tę kwestię i przeczytałem sporo artykułów w interesującym mnie temacie), ponieważ deadline gonił jak szalony. No i tym sposobem w kwietniu dowiedziałem się, że grant został mi przyznany.

Cel i założenia projektu

Tytuł projektu, który będę realizował to „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture.”. Wobec tak postawionego tytułu niezbyt trudno domyślić się celu, jaki sobie stawiam.

Głównym celem projektu jest uzupełnienie wiedzy na temat współczesnych form identyfikacji kulturowej i życia codziennego polskich migrantów trzeciego pokolenia mieszkających na Syberii, ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury wizualnej oraz materialnej. Odnosząc się do specyfiki polskich migrantów jak i charakterystyki migracji w kierunki wschodnim, w szerszym kontekście, planuję wskazać na bariery oraz ułatwienia dla funkcjonowania (asymilacji oraz dystynkcji) mniejszości narodowych.

Realizowany przeze mnie projekt bazuje na założeniu, że istotne z punktu widzenia badań nad migracją jest docieranie do poziomu jednostkowych mikropraktyk realizowanych przez migrantów w życiu codziennym. Ten wymiar funkcjonowania kulturowego jednostek pozostaje bowiem w dużej mierze poza instytucjonalnymi restrykcjami, stanowiąc przy tym główny obszar wyrażanie kulturowej identyfikacji. Jednocześnie, to właśnie w życiu codziennym i na poziomie mikropraktyk odbywa się proces jednostkowej negocjacji pomiędzy wartościami wynoszonymi z pochodzenia etnicznego a tymi, które są obowiązujące w danej kulturze dominującej.

Background

Od 2015 roku w dyskursie medialnym oraz publicznym mówi się o „kryzysie uchodźczym” czy też „kryzysie migracyjnym”. Przedstawia się go, jako palący problem, z którym współcześnie się mierzymy. Migracje jednak nie są zjawiskiem ani nowym, ani rzadkim – stanowią konstytutywną cechę gatunku ludzkiego od samego początku jego pojawienia się na naszej planecie. Istotnymi aspektami, na których należy się skupić są wobec tego przyczyny migracji (polityczne, ekonomiczne, społeczne, kulturowe) oraz jej konsekwencje dla społeczności przyjmującej i samych migrantów. Poprzez styczność dwóch lub większej liczby kultur następuje bowiem proces dyfuzji, który istotnie przyczynia się do kulturowego zróżnicowania oraz wzbogacenia w dzisiejszym świecie, czego skutki możemy zaobserwować w wielu wymiarach.

Jednocześnie uwagę zwraca skupienie się przede wszystkim na pierwszej fali migrantów i często również ich dzieciach, podczas gdy trzecie pokolenie jest zazwyczaj tym, któremu poświęca się najmniej uwagi. Nawiązując do danych rządowych Polacy są 6 co do wielkości diasporą na świecie (jeśli wziąć pod uwagę stosunek liczby osób mieszkających poza granicami Polski do liczby osób zamieszkujących Polskę). Głównym kierunkiem emigracji Polaków (i to już od czasów powstańczych) pozostaje jednak zachód Europy oraz Ameryka Północna (czasami również inne kraje np. w Ameryce Środkowej oraz Australia i Nowej Zelandia). Emigracja (dobrowolna czy też przymusowa) w stronę wschodnią jest tą formą, która występowała o wiele rzadziej, przez co również poświęcono jej mniej uwagi w opracowaniach.

Praca w terenie

W ramach projektu wyjeżdżam na miesięczny pobyt do Nowosybirska (największego miasta Syberii), gdzie dzięki dobremu kontaktowi i współpracy z Domem Polskim w Nowosybirsku [1], prowadził będę terenową pracę badawczą. Przekładając to na bardziej popularny język – będę rozmawiał z potomkami Polaków, prowadził dla nich zajęcia z języka polskiego, a także spotykał się w bardziej lub mniej oficjalno-instytucjonalnych kontekstach.

W projekcie przyjmuję podejście badawcze nazywane etnografią wizualną [2]. W skrócie metoda ta opiera się głównie na obserwacji oraz wywiadach, które wspomagane są różnymi formami przedstawień wizualnych, a także procesem wytwarzania danych wizualnych, takich jak zdjęcia czy rysunki (więcej na jej temat napiszę w osobnym wpisie na blogu).

Rezultaty

Na rezultaty oczywiście przyjdzie nam wszystkim trochę poczekać. nie tylko dlatego, że do wyjazdu jeszcze dużo czasu, ale również dlatego, że nie wszystko mogę pokazać przed odpowiednią akceptacją ze strony fundatora grantu.

Na bazie tego projektu powstanie jednak co najmniej jeden artykuł naukowy angielskim, który złożę do jakiegoś czasopisma (z nadzieją, że mnie przyjmą), a także raport wizualny, który będzie prawdopodobnie dostępny do obejrzenia na moim blogu lub jakiejś stronie.

Na pewno powstanie również jeszcze kilka wpisów blogowych dotyczących tego projektu, więc jeśli jesteście ciekawi śledźcie moje poczynania.

No i na teraz to tyle… Ten post ma bardziej charakter zaanonsowania tego, co nadchodzi i podzielenia się moim szczęściem oraz ekscytacją, które towarzyszą mi już od miesiąca, a którymi dzielę się z szerszą publicznością dopiero dzisiaj.

____
[1] Jeśli interesuje Cię to, czym zajmuje się Dom Polski, jakich inicjatyw się podejmuje i jak wygląda życie mniejszości polskiej na Syberii możesz odwiedzić profil Domu Polskiego w Nowosybirsku w mediach społecznościowych (vk: https://vk.com/club23919475 ).
[2] Pink S. (2001), Doing Visual Ethnography, SAGE Publications: London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.

____


Wiesz coś, czego nie napisałem, a powinienem w tym poście? Być może chcesz pogadać o moim projekcie? Masz jakiś pomysł, który warto, abym przy okazji tego wyjazdu zrealizował?
Zostaw swój trop – napisz komentarz lub skontaktuj się ze mną mailowo tutaj .

[rus]

Осенью прошлого года мне пришла идея как-то связать мою научную деятельность с языковыми навыками, которые я каждый день совершенствую, живя с моей русскоговорящей будущей женой. В декабре 2017 года появилась такая возможность… я узнал, что можно получить грант, который будет спонсировать National Geographic Society – быстро подал документы (однако, ранее я уже задумывался над этим, и прочитал очень много статей на данную тематику), потому что дедлайн был очень близко. Ну и в апреле я узнал, что получил этот грант.

Цель проекта

Название проекта, который я буду проводить, звучит „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture”. Нетрудно догадаться какую цель я поставил перед собой в этом проекте.

Главной целью проекта является пополнение наших знаний на тему современных форм культурной идентификации и повседневной жизни польских мигрантов в третьем поколении, проживающих в Сибири, с упором на элементы визуальной и материальной культуры. Опираясь как на специфику польских мигрантов, так и характеристику миграции на восток в широком понятии, планирую показать как барьеры, так и моменты, которые помогают в функционировании (ассимиляция и дистинкции) национальных меньшинств.

Проект основывается на предложении, что с точки зрения исследования миграции, важно дойти до уровня микро-практик, которые осуществляют мигранты в повседневной жизни. Такой вид культурного функционирования во многом остается вне институциональных установок, являясь при этом главной областью культурной идентификации. Именно в повседневной жизни и на уровне микро-практик происходит процесс “переговоров” между этническими ценностями и ценностями в доминирующей культуре.

Бэкграунд

Начиная с 2015 года в медийном и публичном дискурсе говорится о “кризисе беженцев” или “кризисе миграции”. Эту проблему представляют нам как очень важную, с которой сталкивается современный мир. Однако, миграция это не новое явление, и не редкое – оно является конститутивной чертой человеческого вида с самого начала нашего появления на планете. Важные элементы, на которые нужно обратить внимание – причины миграции (политические, экономические, социальные и культурные) и её последствия для общества, которое принимает этих мигрантов. Из-за контакта двух или более культур происходит процесс диффузии, который существенно влияет на культурное разнообразие и обогащает общество, результаты чего мы можем наблюдать сегодня.

Внимание уделяется прежде всего первой волне мигрантов и часто их детям, а третьему поколению обычно посвящается меньше всего внимания. Ссылаясь на государственные данные, поляки являются 6-ой по величине диаспорой в мире (если взять во внимание соотношение числа, проживающих заграницей Польши, к числу, проживающих поляков в Польше). Главным направлением миграции поляков (и это еще со времён восстания) остаётся запад Европы, а также Северная Америка (иногда также и другие страны, на пример в Средней Америке, Австралии и Новой Зеландии). Иммиграция (добровольная или принудительная) на восток была очень редкой, что является одной из причина, почему ей мало посвящено литературы.

Полевое исследование

В рамках проекта я еду на месяц в Новосибирск, где благодаря хорошим контактам и сотрудничеству в Домом Польским в Новосибирске я буду проводить полевое исследование. Переводя это на обычный язык – буду беседовать с потомками поляков, проводить с ними уроки польского языка, а также встречаться в более или менее официально-институциональных условиях.

В проекте я буду использовать подход, который называется визуальная этнография. Этот метод опирается в основном на наблюдениях и интервью, на которых используются разные визуальные элементы, а также и производятся визуальные данные, такие как фотографии или рисунки (подробнее на эту тему напишу в отдельном посте на блог).

Результаты

Результаты, конечно, придется немного подождать. Не только потому, что до поездки еще много времени, но и потому, что не все результаты я могу показать без одобрения со стороны грантодателя.

На основе этого проекта будет написана как минимум одна статья на английском языке, которую отдам в какой-нибудь журнал (надеясь, что её примут), а также визуальный рапорт, который будет, скорее всего, предоставлен для просмотра на моем блоге или каком-нибудь другом сайте.

Еще точно появится несколько постов, касающихся этого проекта, так что если вам интересно, следите за моими успехами.

На этом всё. Этот пост имеет, скорее, характер анонса того, что будет происходить, и я также хотел поделиться своей радостью, о которой я узнал уже более месяца назад.

____
[1] Если тебя интересует то, чем занимается Дом Польский в Новосибирске, какие реализует инициативы и как выглядит жизнь поляков в Сибири, можешь посетить их профиль в социальных сетях (vk: https://vk.com/club23919475 ).
[2] Pink S. (2001), Doing Visual Ethnography, SAGE Publications: London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.

____

Знаешь то, о чём не я написал, а должен был? Может быть хочешь поговорить о моём проекте? Есть какая-то идея, которую стоит реализовать во время моей поездки?
Оставь свой троп – напиши комментарий или напиши мне письмо здесь.

[eng]

Last autumn, I came up with the idea of combining my research work with the language skills I’ve just acquired, while taking advantage of the knowledge I acquire every day while living and co-habitate with my fiancée. In December 2017 the opportunity came… I found out about the possibility of a research grant funded by the National Geographic Society – I submitted it in a big hurry (however, I thought about it a little earlier and read a lot of articles on the topic I was interested in.), because the deadline was chasing like a crazy one. And this way, in April, I was informed that the grant had been awarded to me.

Objective and assumptions of the project

The title of the project, which I will conduct, is „Cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture”. In the face of such a set title it is not too difficult to guess the goal I set myself.

The main objective of this project is to supplement knowledge about contemporary forms of cultural identification and everyday life of Polish third generation migrants living in Siberia, with particular emphasis on the elements of visual and material culture. Referring to the specificity of Polish migrants as well as the characteristics of migration in the eastern direction, in a broader context, I plan to point to barriers and facilitate the functioning (assimilation and distinction) of national minorities groups.

My project is based on the assumption that it is important from the point of view of research on migration to reach the level of individual micro-practices carried out by migrants in their everyday lives. This dimension of the cultural functioning of individuals is largely outside institutional restrictions, and constitutes the main area of expression of cultural identity. At the same time, it is in everyday life and at the level of micro practices that a process of individual negotiation takes place between the values of ethnic origin and those of a given dominant culture.

Background

From 2015, in media and public discourse we hear about the „refugee crisis” or „migration crisis”. It is presented as a burning problem of the modernity with which we are facing. However, migrations are neither a new nor rare phenomenon – they are a constitutive feature of the human species from the very beginning of its appearance on our planet. The reasons for migration (political, economic, social, cultural) and its consequences for the receiving community and the migrants themselves are important aspects to focus on. By contacting two or more cultures take place a process of diffusion, which significantly contributes to cultural diversity and its enrichment in today’s world, which results can be observed in many dimensions.

At the same time, attention is focused primarily on the first wave of migrants and often their children as well, while the third generation is usually the one that receives the least attention. Referring to government data, Poles are the 6th largest diaspora in the world (considering the ratio of the number of people living outside Poland to the number of people living in Poland). However, the main direction of emigration of Poles (and this since the time of uprisings) remains the west of Europe and North America (sometimes also other countries e.g. in Central America, Australia, and New Zealand). Eastward migration (voluntary or forced) is a form of migration that has occurred much less frequently and has therefore also been given less attention in the studies.

Fieldwork

As part of the project, I am leaving for a month for Novosibirsk (the largest city in Siberia), where, thanks to good contact and cooperation with the Polish House in Novosibirsk [1], I will conduct field research work. Translating this into a more popular language, I will talk to the descendants of Poles, lead classes in Polish for them, and also meet in more or less official and institutional contexts.

In the project, I use a research approach called visual ethnography [2]. In short, this method is based mainly on observations and interviews, which are supported by various forms of visual representation, as well as the process of creating visual data, such as photographs or drawings (for more on this topic, I will write a separate post on the blog).

Results

Of course, we will all have to wait a little bit for the results. Not only because I still have a long way to go, but also because I cannot show everything before the grant founder has accepted it properly.

On the basis of this project, however, there will be at least one scientific English article, which I will submit to some journal (with the hope that they will accept me), and also a visual report, which will probably be available for viewing on my blog or website.

There will certainly also be a few blog posts about this project, so if you are curious follow me.

And that’ all for now… This post is more about announcing what is coming and sharing my happiness and excitement, which has been with me for a month now, and which I share with a wider audience today. 🙂

____
[1] If you are interested in what the Polish House does, what initiatives it takes and what the life of the Polish minority is like in Siberia, you can visit the profile of the Polish House in Novosibirsk in social media (vk: https://vk.com/club23919475 ).
[2] Pink S. (2001), Doing Visual Ethnography, SAGE Publications: London, Thousand Oaks, New Delhi 2001.

____


Do you know something that I haven’t written and I should have written it in this post? Maybe you want to talk about my project? Do you have an idea that is worthwhile for me to implement during this trip?
Leave your track – write a comment or contact me by e-mail here.

[photos credit: Wikimedia Commons]